+48 609 383 416 kmpodkarpacie@gmail.com


REGULAMIN ZAJĘĆ KRAV MAGA


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć, zwanych dalej treningami, jest I.S.A.P. Jan Płaza, zwanym dalej organizatorem.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez I.S.A.P. Jan Płaza wraz z jej Sekcjami.

3. Uczestnikami zajęć w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszyscy uczestnicy zajęć, instruktor, uczniowie.


II. Warunki przyjęcia na treningi

1. Uczestnikiem treningów może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po dostarczeniu zgody opiekunów prawnych.

2. Kandydat do uczestnictwa w treningach Krav Maga organizowanych przez I.S.A.P. Jan Płaza zgłasza organizatorowi chęć swojego udziału w treningach oraz zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora zajęć.

3. Na pierwszych zajęciach kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego zajęcia, zwanego dalej instruktorem, o organizacji treningów oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje zapoznany z obowiązującymi regułami oraz zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach Krav Maga oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

4. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez I.S.A.P. Jan Płaza , zwaną dalej Deklaracją, którą składa bezpośrednio na pierwszym treningu do instruktora prowadzącego zajęcia.

5. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisana przez kandydata. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.

6. Kandydat może zostać odrzucony bez podania przyczyny lub skreślony z listy uczestnictwa zajęć w przypadku:

• bycia karanym za przestępstwo umyślne,

• popełnienia przestępstwa,

• wykorzystania poznanych technik poza salą treningową (w sytuacjach innych niż uzasadniona samoobrona),

• złamania regulaminu zajęć krav maga organizowanych przez I.S.A.P. Jan Płaza


11. Uczestnik treningów nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora i zwalnia przez I.S.A.P. Jan Płaza od dodatkowego ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach. Każdy uczestnik zajęć winien posiadać własne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach.


III. Organizacja przebiegu zajęć

1. Treningi prowadzą wykwalifikowani instruktorzy z aktualnymi uprawnieniami.

2. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie internetowej z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych. Dni, w których wypadały treningi odrabiamy w ustalonych przez instruktora terminach.

4. Zajęcia indywidualne (trening personalny) odbywają się w terminach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy uczestnikiem a instruktorem.

5. W treningach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie.

6. Ośrodek Krav Maga Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za opiekę nad niepełnoletnimi poza salą treningową.

7. Każde wyjście z sali podczas trwania zajęć wymaga zgody instruktora.

8. Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione a za ich uszkodzenie nie ponosi odpowiedzialności organizator lub współćwiczący (partner/ka).

9. Uczestnik treningów zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (spodnie dresowe, podkoszulek lub strój krav maga), obuwia sportowego miękkiego, ochraniacza na krocze, ochraniacza na szczękę, ochraniacza na goleń (piszczel), rękawic oraz ręcznika.

10. Osoby posiadające stopnie (naszywki) w Krav Maga noszą obowiązkowo naszywkę zgodną z nadanym stopniem.

11. Uczestnik treningów musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej sparingiem.

12. Każdy uczestnik bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub walkach sparingowych.

13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.

14. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów zajęć i instruktorów I.S.A.P. Jan Płaza.

15. Na wezwanie instruktora prowadzącego do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.

16. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, sprzętu do ćwiczeń, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi.

17. Za rozmiar ochraniaczy ich stan techniczny, niekompletność i czystość pełną odpowiedzialnością ponosi ich użytkownik.

18. Każdy uczestnik treningów w poszczególnych grupach może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenia z partnerem lub sparing, jak i odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu.

19. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości, instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.


IV. Składki, opłaty

1. Osobom, które spełniają warunki przyjęcia na trening I.S.A.P. Jan Płaza oferuje możliwość wykupienia treningów jednorazowych oraz karnetów.

2. Koszt treningów oraz wszelkich zniżek, reguluje aktualny cennik zamieszczony na stronie internetowej.

3. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia składek miesięcznych za udział w treningach do 15-go każdego miesiąca z góry oraz w wysokości określonej przez organizatora (nie dotyczy karnetów okresowych, treningów jednorazowych i personalnych). Uczestnik zajęć nie stosujący się do regulaminu płatności ponosi karę finansową wysokości 20 zł za zwłokę.

4. Opłata za treningi nie podlega zwrotowi w części lub w całości, niezależnie od ilości wykorzystanych zajęć, a także nie zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc.

5. Opłata za trening jednorazowy uprawnia do korzystania z jednego rodzaju wykupionych zajęć.

6. Wpłaty dokonujemy gotówką u Instruktora lub przelewem na podane konto.

7. Dokonanie pierwszej opłaty za treningi oznacza akceptację Regulaminu.Lista załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Zasady odpowiedzialności 

sobota, 25. czerwca 2022

Valid XHTML & CSS