Regulamin

REGULAMIN PSKM

ZASADY

Regulamin Zajęć Podkarpackiej Szkoły Krav Maga

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem zajęć, zwanych dalej treningami, jest WOLF Andrzej Płaza NIP: 8141602596, REGON: 180497386 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Mazowieckiej 21/1..
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez WOLF Andrzej Płaza, wraz z jej Sekcjami
 3. Uczestnikami zajęć w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszyscy uczestnicy zajęć (instruktor, uczniowie).

II. Warunki przyjęcia na treningi

 1. Uczestnikiem treningów może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po dostarczeniu zgody opiekunów prawnych.
 2. Kandydat do uczestnictwa w treningach organizowanych przez WOLF Andrzej Płaza zgłasza organizatorowi chęć swojego udziału w treningach oraz zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora zajęć.
 3. Na pierwszych zajęciach kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego zajęcia, zwanego dalej instruktorem, o organizacji treningów oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje zapoznany z obowiązującymi regułami oraz zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
 4. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez WOLF Andrzej Płaza, zwaną dalej Deklaracją, zwaną dalej Formularzem Uczestnika i Zasad Odpowiedzialności, które składa bezpośrednio na pierwszym treningu do instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. Formularz Uczestnika i Zasady Odpowiedzialności muszą być dokładnie i czytelnie wypełnione i podpisane przez kandydata. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, Formularz Uczestnika i Zasady Odpowiedzialności musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
 6. Kandydat może zostać odrzucony bez podania przyczyny lub skreślony z listy uczestnictwa zajęć w przypadku:
  → bycia karanym za przestępstwo umyślne, popełnienia przestępstwa,
  → wykorzystania poznanych technik poza salą treningową (w sytuacjach innych niż uzasadniona samoobrona),
  → złamania regulaminu zajęć organizowanych przez WOLF Andrzej Płaza.
 7. Uczestnik treningów nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora i zwalnia przez WOLF Andrzej Płaza od dodatkowego ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach. Każdy uczestnik zajęć winien posiadać własne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach.

III. Organizacja przebiegu zajęć

 1. Treningi prowadzą wykwalifikowani instruktorzy z aktualnymi uprawnieniami.
 2. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie internetowej z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych. Dni, w których wypadały treningi odrabiamy w ustalonych przez instruktora terminach.
 3. Zajęcia indywidualne (trening personalny) odbywają się w terminach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy uczestnikiem a instruktorem.
 4. W treningach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie.
 5. Organizator WOLF Andrzej Płaza nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za opiekę nad niepełnoletnimi poza salą treningową.
 6. Każde wyjście z sali podczas trwania zajęć wymaga zgody instruktora.
 7. Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione a za ich uszkodzenie nie ponosi odpowiedzialności organizator lub współćwiczący (partner/ka).
 8. Uczestnik treningów zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (spodnie dresowe, podkoszulek lub strój), obuwia sportowego miękkiego, ochraniacza na krocze, ochraniacza na szczękę, ochraniacza na goleń (piszczel), rękawic oraz ręcznika.
 9. Osoby posiadające stopnie (naszywki) w Krav Maga noszą obowiązkowo naszywkę zgodną z nadanym stopniem.
 10. Uczestnik treningów musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej sparingiem.
 11. Każdy uczestnik bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub walkach sparingowych.
 12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.
 13. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów zajęć i instruktorów WOLF Andrzej Płaza.
 14. Na wezwanie instruktora prowadzącego do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.
 15. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, sprzętu do ćwiczeń, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi.
 16. Za rozmiar ochraniaczy ich stan techniczny, niekompletność i czystość pełną odpowiedzialnością ponosi ich użytkownik.
 17. Każdy uczestnik treningów w poszczególnych grupach może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenia z partnerem lub sparing, jak i odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu.
 18. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości, instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 19. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.

IV. Składki, opłaty

 1. Osobom, które spełniają warunki przyjęcia na trening WOLF Andrzej Płaza oferuje możliwość wykupienia treningów jednorazowych oraz karnetów.
 2. Koszt treningów oraz wszelkich zniżek, reguluje aktualny cennik zamieszczony na stronie internetowej lub w Panelu Klubowicza.
 3. Opłata za treningi nie podlega zwrotowi w części lub w całości, niezależnie od ilości wykorzystanych zajęć, a także nie zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc.
 4. Opłata za trening jednorazowy uprawnia do korzystania z jednego rodzaju wykupionych zajęć.
 5. Wpłaty dokonujemy przelewem na podane konto bądź za pośrednictwem Panelu Klubowicza.
 6. Dokonanie pierwszej opłaty za treningi oznacza akceptację Regulaminu.

V. Odstąpienie od świadczonych usług, reklamacje

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez WOLF Andrzej Płaza usług bez podania przyczyny w przypadku:
  → zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online pierwszego Karnetu w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu WOLF Andrzej Płaza w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;
  → zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online w terminie czternastu dni od daty jej zakupu.
 2. W celu odstąpienia od świadczonych przez WOLF Andrzej Płaza usług, Klient powinien złożyć oświadczenie w formie pisemnej i dostarczyć drogą listowną, elektroniczną.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez WOLF Andrzej Płaza usług przez Klienta, WOLF Andrzej Płaza niezwłocznie dokona na rzecz Klienta zwrotu całej uiszczonej ceny za karnet pod warunkiem nie aktywowania karnetu i nie skorzystania zupełnie z usług WOLF Andrzej Płaza w oparciu o zakupiony karnet.
 4. Prawo odstąpienia od świadczonych usług w zakresie Karnetu nie przysługuje w przypadku aktywowania karnetu i skorzystania z usług WOLF Andrzej Płaza przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług.
 5. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną, pracy placówek WOLF Andrzej Płaza i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub wnioski mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u instruktora WOLF Andrzej Płaza w placówce Szkoły bądź poprzez przesłanie listem na adres: WOLF Andrzej Płaza, Mazowiecka 21/1, 35-324 Rzeszów z dopiskiem “Reklamacja” albo drogą elektroniczną na kmpodkarpacie@gmail.com. Skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Szkoła powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 6. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Szkołę. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Szkoła poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.

Lista załączników:

DOŁĄCZ! ZOSTAW SWÓJ MAIL